Algemene voorwaarden

Informatie op deze website Wij streven er naar de informatie op onze website up to date te houden. Het kan echter zijn dat een onderdeel niet volledig actueel is.

Intellectueel Eigendomsrecht

De inhoud van deze website is intellectueel eigendom van Dogs Beauty Care en mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Wij zullen uw gegevens alleen verwerken ten behoeve van de behandeling van uw hond.

Overeenkomsten
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

Prijzen
Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de vanaf prijs zoals aangegeven op de website op het moment van het maken van uw afspraak. Bij prijswijzigingen zullen wij u tijdig informeren via onze site of een mailing

Levering van goederen en diensten
De levering van diensten vindt in de trimsalon plaats. De hond wordt op het afgesproken tijdstip gebracht en afgehaald in de salon.

Overmacht
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.
Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

Betaling
Betaling voor de verrichte diensten vindt direct na afloop plaats, via PIN betaling, een betalingsverzoek of middels contante betaling.

Aansprakelijkheid
De trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, voor zaken die geen verband houden met de geleverde dienstverlening. Indien er onverhoopt iets gebeurt tijdens de behandeling waardoor de hond een dierenarts moet bezoeken, blijft vergoeding van de schade beperkt tot de nota van de dierenarts. Bij onherstelbare schade, respectievelijk verloren gaan van het dier is de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van de hond, behoudens dwingend rechtelijke bepalingen.

Geschillen
Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.